+32 (0)2/245.24.10contact@bfl.be

Competenties

Beheer van de boekhouding

In functie van uw behoeften, kunnen wij naast de boekhouding ook zorg nemen voor:

 • De BTW-aangiften
 • Periodieke boekhoudstaten en hun bespreking
 • De boekhoudkundige jaarafsluiting
 • De jaarrekening en de neerlegging ervan bij de Nationale Bank van België
 •  De belastingaangifte en haar bijlagen

Wij kunnen u eveneens bijstaan bij het opstellen van het jaarverslag en de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering.

Administratieve formaliteiten

 Met eerbiediging van onze plichtenleer, kunnen we ook aanwezig zijn op de raden van bestuur en op de algemene vergadering om de financiële gegevens van uw onderneming voor te stellen en te bespreken.

 • Ondernemingsloket
 • Bijstand voor de formaliteiten bij de BTW-administratie (inschrijving, wijziging, schrapping)
 • Toegang tot het beroep
 • Neerlegging van de jaarrekening
 • Documenten die in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt

Raad m.b.t. de organisatie en het beheer van de onderneming

Raadgevingen op het gebied van organisatie en beheer van ondernemingen

Onze rol als deskundige gaat verder dat het voeren van uw boekhouding en belastingadvies.

De bijstand bij het beheer, de interne en externe controle, en bij de organisatie van uw onderneming behoort eveneens tot onze opdrachten.

Teneinde het beheer van uw activiteiten te optimaliseren, kunnen wij controle- en beheertools ontwikkelen. Dit is niet beperkt tot de controle, maar behelst ook het ontwikkelen van procedures en de opleiding van uw personeel.

Expertiseopdrachten en waardebepaling van de onderneming

In het raam van ons beroep voeren wij ook expertiseopdrachten uit zoals gedefinieerd door het Instituut van accountants en belastingconsulenten.
 
Wij kunnen u ook bijstaan in

 • Het onderzoek van de boekhouding en de financiële staten
 • De waardebepaling van de onderneming
 • De balansanalyse
 • De begeleiding in het bestuur
 • De vereffening van vennootschappen

Financieel plan

Het oprichten van een onderneming vergt het opstellen van een financieel plan.

Het is wettelijk verplicht bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maar is eveneens nuttig voor de andere vennootschapsvormen en de zelfstandigen.

Het vereist dan ook uw aandacht.

Onze tussenkomst bestaat erin u bij te staan bij het opstellen van het financieel plan, maar vooral om met u zijn geldigheid te bespreken alsook de levensvatbaarheid van uw toekomstige onderneming.

Statuten van de onderneming in oprichting

De statuten vormen als het ware de Grondwet van uw vennootschap: degelijke statuten, opgesteld in overeenstemming met de wetgeving, verzekeren een serene werking. Onze expertise terzake kan het verschil maken.

In samenwerking met u, zullen de belangrijkste gegevens worden overgemaakt aan de notaris en, in voorkomend geval, zullen we de ontwerpstatuten nalezen alvorens de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging wordt verleden.

Boekhoudkundige en administrative organisatie

U kunt ons de boekhoudkundige en administratieve organisatie van uw onderneming toevertrouwen.

Zodoende zult u tijd en energie besparen: dit zal u toelaten meer tijd te besteden aan de ontwikkeling van de commerciële identiteit van uw onderneming.

Waardebepaling van de onderneming

Zelfstandig beginnen werken of een handelsactiviteit ontwikkelen betekent niet noodzakelijk de oprichting van een onderneming.

Dikwijls gebeurt dit via het aankopen van een bestaande vennootschap of van een handelsfonds.

Het is dan ook vereist om de mogelijkheden, de rendabiliteit en waardecreatie van de over te nemen entiteit te beoordelen. Ook de fiscale gevolgen van de verrichting moeten worden onderzocht.