+32 (0)2/245.24.10contact@bfl.be

Blog

Verplichte inhoudingen voor sociale en fiscale schulden – Denk eraan!

Bron: Artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969

Het is van cruciaal belang te onthouden dat de opdrachtgevers die hieronder beschreven activiteiten uitvoeren (of laten uitvoeren) hun aannemers of onderaannemers moeten controleren op onbetaalde belasting- of sociale schulden.

Onder afnemer / opdrachtgever dient te worden verstaan: iedereen die opdracht geeft om tegen betaling werken te verrichten of te laten verrichten .

Over het algemeen wordt de afnemer natuurlijke persoon die handelt voor zuiver privé-doeleinden niet bedoeld door genoemde bepalingen.

Welk zijn de betrokken activiteiten ?

  • de onroerende werken (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969)
  • de werkzaamheden ressorterend onder het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (artikel 30ter van de wet van 27 juni -. Koninklijk besluit van 7 november 1983), en
  • de werken in de vleessector (artikel 30ter -. Koninklijk besluit van 22 oktober 2013).

Zonodig moet bij betaling van de facturen een bedrag ingehouden worden en dadelijk doorgestort aan de R.S.Z en / of de FOD Financiën.

Hoe dient deze controle uitgevoerd ?

R.S.Z : https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

FOD Financiën : https://www.checkinhoudingsplicht.be

Wanneer moet gecontroleerd worden naar fiscale of sociale schulden van de leverancier ?

De controle moet worden uitgevoerd bij elke betaling aan de leverancier.

Wat indien blijkt dat de leverancier schulden heeft ?

Wat de sociale schulden betreft, moet een bedrag ten belope van 35% ingehouden en doorgestort aan de R.S.Z. (IBAN BE76 6790 0001 9295, BIC: PCHQBEBB)

Wat de belastingschulden betreft, moet een bedrag ten belope van 15% ingehouden en doorgestort aan de FOD Financiën (IBAN BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB)

Opgepast: Houdt u niets in terwijl u dat wel moest, dan bent u zelf hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de aannemer of de onderaannemer !

Read More
IMG_0001
Afschaffing van de verplichting tot betaling van BTW-voorschotten voor de kwartaalindieners … of toch bijna!

Bron: Koninklijk Besluit van 16 februari 2017.

BTW-Belastingplichtigen onderworpen aan het stelsel van kwartaalaangiften zijn, vanaf 1 april 2017, niet langer onderworpen aan de verplichting om maandelijks voorschotten op de volgende BTW-aangifte te storten.

Deze schrapping heeft tot doel de in hoofde van sommige belastingplichtigen onverantwoord hoge voorfinancieringen van de btw te vermijden.
Echter, om een gelijke behandeling van alle belastingplichtigen te waarborgen, zullen kwartaalaangevers, net zoals maandaangevers, ten laatste op 24 december, een voorschot moeten storten op de BTW over de verrichtingen van het 4e kwartaal van datzelfde jaar.

Toch blijft het de belastingplichtige toegelaten, naar eigen goeddunken, verder BTW-voorschotten te storten, als dit beter past in het kader van het cashmanagement van zijn onderneming.

Nadere toelichting op de website van FOD Financiën:

https://finances.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplichte_voorschotten

Read More